Archive for January, 2011

Historik i shkurter i KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqipëtar  është themeluar në vitin 1958 dhe është njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar  në vitin 1959. Gjatë viteve 1958 – 1989 Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka funksionuar nën emrin “Komiteti i Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH” (Bashkimi i Fiskulturistëve dhe Sportistëve të Shqipërisë), i cili përmblidhte në vetvete të gjitha Federatat Kombëtare […]

Roli dhe Misioni

ROLI DHE MISIONI I KOMITETIT OLIMPIK KOMBETAR  SHQIPTAR KOKSH është një organizatë sportive Kombëtare e pavarur, pa qëllim fitimi, e organizuar mbi bazën e parimeve të Kartës Olimpike, dhe që funksionon sipas statutit të tij. KOKSH është organizatë që i takon Lëvizjes Olimpike dhe angazhohet plotësisht të respektojë Kartën Olimpike dhe Kodin Antidoping të Lëvizjes […]