Archive for July, 2020

KE miraton Road Map ne zbatim te Rezolutes

Ne vijim te mbledhjes se dates 20.07.2020 dhe asaj te dates 28.07.2020, Komiteti Ekzekutiv i KOKSH në zbatimit të pikës 6 të Rezolutës së Asamblenë e Jashtëzakonshme të KOKSH datë 09.02.2020, e cila përcakton krijimin e një Komiteti Teknik që do të angazhohet për ndryshimet Statutore të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, 2 prej te cileve […]

Mbledhje online e Komitetit Ekzekutiv

Nga mbledhja Komitetit Ekzekutiv të KOKSH zhvilluar dt. 20/07/2020, në platformën online Zoom, u morën vendimet si më poshtë: Miratimi i procesverbalit nr.3 i mbledhjes së kaluar. U miratua vijimi për kryerjen e auditimit të vitit 2019 nga shoqëria Lireng Auditing shpk. U vendos që administrata e KOKSH të përgatitsë projektet për aplikim në EOC. […]