Komisioni i Verifikimit dhe Etikes

Komisioni i Verifikimeve dhe i Etikës eshte nje nga organet e KOKSH, i pavarur dhe qe zgjidhet nga Anetaret e Asamblese se KOKSH. Ky organ eshte zgjedhur per here te pare ne Asamblene e Pergjithshme te 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH në 10.01.2021, si pjesë Statutit te ri te miratuar po ne kete Asamble. Anetaret […]

Mbledhjet e KE

VENDIMET E MBLEDHJES DATE 09/03/2021 VENDIM NR. 2/2021  Vendimi u miratua unanimisht.  VENDIM NR. 3/2021  Anëtarët e KE miratuan që përzgjedhja e kompanisë audituese të përfshihet në Rendin e Ditës së Asamblesë Zgjedhore.  Vendimi u miratua me shumicë votash.  ——————————————————————————————————————– VENDIME KE viti 2018 25 janar 2018/ Mbledhja KE 1 Vendimi 1/ 2018 Komiteti Ekzekutiv vendosi që flamur mbajtësja për ceremoninë e parakalimit të Ekipit Olimpik Shqiptar të jetë  Suela Mëhilli Vendimi 2/2018 Aktiviteti  “Sportistët më të mirë të vitit “do […]

Statuti i KOKSH

  STATUTI I KOKSH 2021                Miratimi i IOC 2021

Anetaret e Komitetit Ekzekutiv te KOKSH 2017-2021

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, ne baze te nenit 18 te Statutit te KOKSH perbehet nga Presidenti, Zv. Presidenti, Mbajtesi i Thesarit dhe 8 (tete) anetare te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme e KOKSH. Te zgjedhurit ne Asamblene e 20-te te Pergjithshme Zgjedhore te KOKSH, mbajtur me date 30 Qershor 2017, jane si me poshte: […]

Historik i shkurter i KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqipëtar  është themeluar në vitin 1958 dhe është njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar  në vitin 1959. Gjatë viteve 1958 – 1989 Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka funksionuar nën emrin “Komiteti i Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH” (Bashkimi i Fiskulturistëve dhe Sportistëve të Shqipërisë), i cili përmblidhte në vetvete të gjitha Federatat Kombëtare […]

Roli dhe Misioni

ROLI DHE MISIONI I KOMITETIT OLIMPIK KOMBETAR  SHQIPTAR KOKSH është një organizatë sportive Kombëtare e pavarur, pa qëllim fitimi, e organizuar mbi bazën e parimeve të Kartës Olimpike, dhe që funksionon sipas statutit të tij. KOKSH është organizatë që i takon Lëvizjes Olimpike dhe angazhohet plotësisht të respektojë Kartën Olimpike dhe Kodin Antidoping të Lëvizjes […]