Raporte

ALB – Results on the control of funds OS Raport2013 ____________________ Raporti_auditimit_2008 Raporti_auditimit_2009 Raporti_auditimit_2010 Raporti_auditimit_2011 Raporti_auditimit_2012 Raport Auditimi 2013 Raport Auditimi 2014 Raporti Financiar 2014 Raporti Auditimit 2015 Raporti Financiar 2015 Raport Auditimi 2016 Raport Auditimi 2017 _________________ Raporti i auditimit i MTKRS – 2010 Akt Verifikimi Auditimi i MTKRS – 2011 Fonde_Buxhetore_2008-2009 Fonde Buxhetore […]