Mbështetje Financiare për Projekte

 Rregullore per mbeshtetjen financiare_KOKSH  Formular dorezimi dokumentacioni (Aneks 4) Formular Aplikimi (Aneks 1)  Formular Aplikimi _Aneks 1 Raport Teknik (Aneks 2)  Raport Teknik _Aneks 2 Raport financiar (Aneks 3) Raport financiar _Aneks 3