Draft Statuti i pregatitur nga Komiteti Teknik

Ne zbatim te Rezolutes se KOKSH date 09.02.2020, si vullnet i dakordesuar nga te gjitha palet anetare te Asamblese se Pergjithshme, ne paragrafin 6 te saj parashikon krijimin e Komitetit Teknik per rishikimin e Statutit. Ky Komitet i perbere nga perfaqesues te: Komitetit Olimpik Nderkombetar, Komitetit Olimpik Europian, Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise, si dhe dy perfaqesues te zgjedhur nga Asambleja e KOKSH kane kryer misionin e besuar nga Asambleja per te cilin meritojne nje falenderim te vecante per punen vullnetare dhe kontributin profesional. Ne perfundim te procesit te ketij grupi pune, konsultimeve te gjera me anetaresine dhe paleve te interesuara, kane dale me versionin final te Draft Statutit i cili do te miratohet ne Asamblene e Jashtezakonshme Statutore qe do te zhvillohet me date 13.12.2020.

Print Friendly

Comments are closed.