KE miraton Road Map ne zbatim te Rezolutes

Ne vijim te mbledhjes se dates 20.07.2020 dhe asaj te dates 28.07.2020, Komiteti Ekzekutiv i KOKSH në zbatimit të pikës 6 të Rezolutës së Asamblenë e Jashtëzakonshme të KOKSH datë 09.02.2020, e cila përcakton krijimin e një Komiteti Teknik që do të angazhohet për ndryshimet Statutore të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, 2 prej te cileve do të jenë  përfaqësues të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH, ka miratuar kriteret e kandidateve qe do te propozohen nga anetaret e KOKSH. Gjithashtu, KE ka miratuar edhe nje Road Map (plan hap pas hapi) i cili do te coj ne zbatimin e Rezolutes.

I.

Kriteret për kandidatin e propozuar nga Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH

  • Te jetë jurist me profesion
  • Të jetë anëtar  në një organizatë sportive anëtare të KOKSH jo me pak se 5 vite
  • Të ketë njohuri për legjislacionin e organizatave Jo-qeveritare dhe Jo-fitimprurëse (OJQ/OJF)
  • Të ketë integritet profesional dhe moral
  • Anëtari që propozon të jetë në rregull me kriteret statutore të anëtarësimit dhe të mos ketë asnjë detyrim ndaj KOKSH
Print Friendly

Comments are closed.