KE miraton Road Map ne zbatim te Rezolutes

Ne vijim te mbledhjes se dates 20.07.2020 dhe asaj te dates 28.07.2020, Komiteti Ekzekutiv i KOKSH në zbatimit të pikës 6 të Rezolutës së Asamblenë e Jashtëzakonshme të KOKSH datë 09.02.2020, e cila përcakton krijimin e një Komiteti Teknik që do të angazhohet për ndryshimet Statutore të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, 2 prej te cileve do të jenë  përfaqësues të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH, ka miratuar kriteret e kandidateve qe do te propozohen nga anetaret e KOKSH. Gjithashtu, KE ka miratuar edhe nje Road Map (plan hap pas hapi) i cili do te coj ne zbatimin e Rezolutes.

I.

Kriteret për kandidatin e propozuar nga Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH

 • Te jetë jurist me profesion
 • Të jetë anëtar  në një organizatë sportive anëtare të KOKSH jo me pak se 5 vite
 • Të ketë njohuri për legjislacionin e organizatave Jo-qeveritare dhe Jo-fitimprurëse (OJQ/OJF)
 • Të ketë integritet profesional dhe moral
 • Anëtari që propozon të jetë në rregull me kriteret statutore të anëtarësimit dhe të mos ketë asnjë detyrim ndaj KOKSH

Mbledhje online e Komitetit Ekzekutiv

Nga mbledhja Komitetit Ekzekutiv të KOKSH zhvilluar dt. 20/07/2020, në platformën online Zoom, u morën vendimet si më poshtë:

 • Miratimi i procesverbalit nr.3 i mbledhjes së kaluar.
 • U miratua vijimi për kryerjen e auditimit të vitit 2019 nga shoqëria Lireng Auditing shpk.
 • U vendos që administrata e KOKSH të përgatitsë projektet për aplikim në EOC.
 • Miratimi i kontratës e re për shërbimet e Vodafone Albania sh.a ndaj KOKSH.
 • Kërkesat e Federatave për mbështetjen e sportistëve ti kalojnë Komisionit Teknik.
 • Komiteti Ekzekutiv la porosi për pregatitjen e kritereve për zgjedhjen e dy anëtarëve që do të përfaqësojnë KOKSH në KomitetinTeknik për ndryshimet statutore.
 • U miratua pjesëmarrja në Festivalin Olimpik Rinor Europian Dimëror EYOF “Voukatti 2021”.
 • U vendos për mos pjesëmarrjen në Asamblenë e Përgjithshme zgjedhore të ENGSO.  
 • U miratua aplikimi në AFCNO për vullnetar francez në KOKSH për vitin 2021.
 • U miratuan pagesat për kuotat e anëtarësisë në organizatat ndërkombëtare ku aderon KOKSH.
 • Miratimi për pagesën e abonimit në platformë online deri në dhjetor 2020.
 • U miratuan kërkesat për trajnimin dhe kualifikimin e anëtarëve të stafit të KOKSH Lunada Met’hasani dhe Kliton Muca.
 • U vendos të përgatitet një plan i detajuar me datat për ecurinë e zbatimit të rezolutës deri në fund të vitit 2020.

Kursi Online i Trajnimit për Sportistë

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi në 15 – 29 maj 2020, Kursin Online për Administrator Sportiv dedikuar sportistëve.

I përkufizuar si trajnim online në distancë, për shkak të pandemisë COVID-19 dhe anullimit të të gjitha aktiviteteve sportive, ky kurs iu shërbeu 15 pjesëmarrëve, sportistë aktivë dhe në përfundim të karrierës, nga 20 deri në 35 vjeç.

Z. Stavri Bello si Drejtor i Programit për Kurseve të tilla të licencuara nga Solidariteti Olimpik, theksoi rëndësinë dhe domosdoshmërinë që sportistët të pajisen me aftësitë e nevojshme për jetën pas një karriere sportive, ku do të përballen me tregun e punës dhe për këtë qëllim ato duhet të përgatiten.

“KOKSH mundohet t’u sigurojë sportistëve një mundësi të shkëlqyer për të ballafaquar informacionin e marrë me karrierën e tyre sportive, duke kombinuar njohuritë e menaxhimit sportiv nga një perspektivë teorike me modelet e praktikës më të mirë.”

Një kontribut shumë të veçantë në këtë kurs u dha nga gjashtë lektorët e rrjetit MEMOS.

Lektorët ndërkombëtarë dhe kombëtar, të ftuar nga NOC, po jepnin shembuj praktikë, por gjithashtu inkurajonin informacion të saktë teorik mbi temat:

 • Organizata Sportive (Qeverisja e Mirë, Rolet, Menaxhimi)
 • Aftësitë Menaxheriale (menaxhimi, udhëheqja, organizimi, komunikimi)
 • Lëvizja Olimpike (Organizimi, Struktura, Udhëheqja)
 • Parimet Olimpike (Vlerat, Etika, Fairplay)

Një seancë speciale iu kushtua Komisionit të Atletëve, ku lektore e ftuar ishte zonja Karen Dolphin, Drejtore e Departamentit të Sportit në IOC. Në seancë morën pjesë 19 atletë aktivë, nga të cilët ishin 4 mbajtës të Bursave Olimpike, dhe 3 përfitues të projekteve të Solidaritetit Olimpik, të ftuar nga KOKSH për të marrë pjesë në këtë seancë.

Ky kurs i Administrimit Sportiv është një kusht i detyrueshëm për të ndjekur Kursin e Avancuar të Menaxhimit të Sporteve (ASMC).

Projekti “Talent sot, Olimpist nesër”

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar është angazhuar për të mbështetur të rinjtë në sport duke krijuar premisat e nevojshme për sportistët elitarë që do të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare me rezultate të larta.

Për këtë, prej muajit Qershor 2020, KOKSH ka nisur procedurat e aplikimit për zbatimin e projektit në mbështetje të sportistëve të talentuar.

Qëllimi i projektit është që të identifikojë dhe mbështesë sportistët më premtues që mund të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare sportive dhe t’u sigurojë atyre mbështetje morale dhe financiare në mënyrë që talentin e tyre ta zhvillojnë dhe përmirësojnë më tej.

Projekti Talent Sot-Olimpist Nesër synon mbështetjen e sportistëve të talentuar për të ndërtuar Ekipin Olimpik në tre kategori:

1. Kadet-Junior (15-17 vjec)  objektivi EYOF 2022 dhe YOG 2022
2. Junior-Senior (18-22 vjec)  objektivi Lojërat Mesdhetare “Oran 2022”,
Europiane “Krakow 2023” dhe Olimpike “Paris2024”
3. Senior Elitë (23 vjec …)  objektivi Lojërat Olimpike Tokyo 2020

Për më shumë info, kliko këtu.

Olympic Education at home in terms of Covid-19

Albanian Olympic Academy – AOA

Every year in April-May, the Albanian schools use to celebrate the Olympism through the Olympic Week, with the joy of efforts to participate and showing the Olympic Values of Friendship, Respect, and Excellence, as part of the “Olympic Education in School” project.

This year, locked in quarantine since the beginning of March, the Albanian Olympic Academy adjusted the calendar of it’s activities for 2020 due to postponement of the Olympic Games and COVID-19 pandemic. So, the Albanian Olympic Academy ( AOA ) firstly started the online training sessions through Zoom platform with the participation of Olympic Education Coordinators, Network Coordinator, and physical education teachers from all over Albania, launching the project “Olympic education at home – in terms of Covid-19”, and an awareness message, by the President of AOA Prof. Agron Cuka addressed to all teachers and students, the importance of living with positivity and the Olympic Values at home during quarantine-

For the realization of the above project, we implement the following activities:

Project 1

a. Each school prepared video summaries of the Olympic Days and Olympic Weeks activities, realized over the years. These historical videos were useful to bring out memories, to revive the moments of joy by participating and experiencing the Olympic Values and Principles. This initiative was so useful as actually we have a rich archive of these historical videos.

b. Living with Olympic Values at home in quarantine conditions, students shot out attractive videos with creativity, various physical activities and work out, which have been transmitting the messages to stay at home, to stay healthy, and to apply in everyday life the values of friendship, respect, solidarity.

Project 2

AOA launched the organization of the “Olympic Competition” through the website and social media of Albanian NOC. 

Students worked from home with creativity about the “Symbols and Olympic Values” thematic. Up to 2 weeks, about 35 albums and about 300 photos have been published, while the 3 most beautiful photos selected by an expert, got voted and received awards. 

This project showed the great commitment of schools, physical education teachers, and students, while we received an increased number of new followers in our social media, with very indicative numbers. In one week NOC Facebook got 942 new followers.

Project 3

The Olympic Quiz Online was realized on May 20, in the form of a Quiz Game.  The purpose was to entertain students by testing their knowledge of the Olympic Movement and Olympic Education. 40 schools were registered with two students, 1 girl and 1 boy, aiming to promote gender equality, and only two winners were announced, one girl and one boy at the end of the game. The results showed the seriousness that Quiz was taken, as the first places had very high accuracy with 56 correct questions out of 59.

All the above projects show the commitment of physical Education teachers and students all over Albania, who were living the COVID time locked down with the Olympic Values.

KOKSH – Kurs online mbi administrimin sportiv, dedikuar sportisteve

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar nisi sot më 15 Maj 2020, Kursin online mbi Administrimin Sportiv dedikuar sportistëve. I dizenjuar në formën e një trajnimi në distancë, online, kjo formë i vjen në ndihmë sportistëve aktivë dhe atyre që janë në përfundim të karierës së tyre për tu pajisur me njohuri dhe aftësi ndryshe nga ajo e sportit specifik, për të plotësuar pa mundësinë e tyre kohore për shkak të dedikimit në karierën sportive.

Z. Stavri Bello i cili ëshë edhe Drejtor Programi i kurseve të tilla i licensuar nga Solidariteti Olimpik, theksoi rëndësinë dhe domosdoshmërinë që sportistët të pajisen me aftësi të nevojshme për jetën pas karrierës sportive ku do të përballen me tregun e punës dhe për këtë qëllim ata duhet të jenë të përgatitur.

Për shkak të situatës COVID-19 dhe duke marrë parasysh që të gjitha ngjarjet sportive janë anuluar, kemi menduar që është koha më e mirë për të përfshirë atletët në një program formimi ndërsa ata kanë më pak angazhim stërvitor dhe më shumë kohë të lirë. KOKSH është duke u përpjekur t’u ofrojë sportistëve një mundësi për të ballafaquar informacionin me karrierën e tyre sportive duke kombinuar informacionin e menaxhimit të sportit në perspektivën teorike dhe modelet e praktikave të mira.