Ngjitja dhe Përgjegjësia

Kushdo që hyn në faqen e internetit të Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë në faqen botërore (www.nocalbania.org.al) pajtohet me sa vijon:

Përdorimi i Uebsajtit të Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë

E gjithë përmbajtja e këtij Uebfaqe të Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë i nënshtrohet të drejtave të autorit me të gjitha të drejtat e rezervuara. Ju nuk mund të riprodhoni (tërësisht ose pjesërisht), të transmetoni (me mjete elektronike ose ndryshe), të modifikoni ose përdorni për ndonjë qëllim publik ose tregtar Uebfaqen e Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë pa lejen paraprake me shkrim të Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë.

Uebfaqet e lidhura

Kur të keni qasje në lidhje të caktuara në Uebfaqen e Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë, mund të lini Uebfaqen e Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë. Komiteti Olimpik Kombëtar i Shqipërisë nuk ka shqyrtuar asnjë prej faqeve të internetit të lidhura me Uebfaqen e Komitetit Kombëtar Olimpik të Shqipërisë dhe nuk miraton ose pranon asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të tilla të internetit, as produktet, shërbimet ose sendet e tjera të ofruara përmes faqeve të tilla të internetit.

Politikat e privatësisë

Kushdo që hyn në faqen e internetit të Komitetit Olimpik Kombëtar të Shqipërisë (NOC Albania) në faqen botërore (www.nocalbania.org.al) pajtohet me sa vijon:

Disa zona të faqes në internet NOC Albania (p.sh. Kontakti) mund të kërkojnë nga përdoruesi të plotësojë formularin e kontaktit në internet duke futur, midis të tjerave, të gjitha të dhënat e tij personale. NOC Albania thekson që kjo është një kërkesë fakultative të cilën përdoruesi mund ta japë vullnetarisht për të vazhduar më tej me kontaktin dhe për qëllimin për të cilin kërkohet (p.sh: propozimi i partneritetit). Në këtë kontekst, NOC Albania i garanton secilit përdorues që pasi të jetë dorëzuar informacioni i kërkuar në serverin NOC Albania, ky i fundit implementon një sistem të sigurisë standarde të lartë për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave”. Për më tepër, duke dërguar formularin e plotësuar në internet, përdoruesi deklaron pëlqimin e tij për përpunimin e të dhënave të tij të regjistrimit nga NOC Albania vetëm për qëllimin që përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale. Në çdo moment pasi përdoruesi të ketë futur vullnetarisht informacionin e kërkuar në ato zona specifike, kjo e fundit ka të drejtë që, përmes një kërkese paraprake të NOC Albania, të përdorë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre. 

Rezultatet live të lojërave Olimpike Tokyo 2020 mundësohen nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Widgets të përdorura për rezultatet live mbajnë cookies të vecanta të cilat përputhen me politkat e privatësisë të IOC.

Nëse keni ndonjë pyetje, vërejtje, kërkesë ose ankesë në lidhje me përpunimin e këtyre të dhënave personale nga NOC Albania, ju jeni të ftuar t’i dërgoni ato me shkrim në adresën e mëposhtme:

Personi në ngarkim të privatësisë

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar 

Rruga “Muhamet Gjollesha”,

Sheshi Mustafa K.Ataturk (ish 21 dhjetori)

P.O. Box 63

Tiranë, Shqipëri