Keshilli i Arbitrazhit Sportiv

Keshilli i Arbitrazhit Sportiv (KAS), eshte krijuar si gjykate arbitrazhi e shkllaes se pare me ligjin nr.9816 date 22.10.2007 “Per Sportin ” i cili me ndryshimet e bera ne nenin 22 te ligjit te meparshem per sportin ka hequr kompetencen e gjykates se zakonshme duke e zevendesuar kete me gjykaten e arbitrazhit sportiv.

Funksionimi dhe parimet:
– Parimet themelore te procesit gjyqesor ;
– Parimet e pavarësisë, konfidencialitetit dhe paanshmërise.

Kuadri ligjor dhe nenligjor

Këshilli i Arbitrazhit Sportiv është krijuar dhe funksion në bazë të:

 • Kartës Olimpike, kreu V neni 74;
 • Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë, neni 400 e vijues;
 • Ligjit nr. 9376, datë 21/ / 04 2005 “Për sportin” kreu V, nenet 21 dhe 22;
 • Statutit të KOKSH;
 • Statuteve dhe R ll regu oreve të anët ë ar ve të KOKSH;
 • Rregullores se Keshillit te Arbitrazhit Sportiv, miratuar nga Asambleja e Pergjithshme e Komitetit Olimpik Shqiptar ne date 31 05 2008 31.05.2008.
 • Statuteve dhe Rregulloreve të Organizmave Sportive Ndërkombëtare përgjithësisht të pranuara
 • KAS eshte krijuar dhe funksionon si organ keshillimi dhe arbitrazhi sportiv ;
 • KAS eshte kompetent per gjykimin ne shkalle te pare te mosmarreveshjeve;
 • Vendimet e organeve të FSHGJ nuk mund të jenë objekt ankimi dhe gjykimi në gjykatën civile. Kundër këtyre vendimeve mund të apelohet në Këshillin e Arbitrazhit Sportiv;
 • Cdo mosmarreveshje mosmarreveshje e lindur nga apo ne lidhje me Lojerat Lojerat Olimpike duhet t’i nenshtrohet eksluzivisht Gjykates se Arbitrazhit Sportiv
 • Gjykata e Arbitrazhit Sportiv CAS Lausanne, Zvicer eshte kompetente si shkalle e fundit (vendimet e te ciles jane te formes se prere) per ankimet ndaj vendimeve te gjykatave sportive te federative

Kompetenca lendore e KAS

Anëtarët

Z. Franc TETIHATI / President


Znj. Mariela BERLIKU / Anëtar


Znj. Rovena GOLEMI / Anëtar


Z. Pertef HAMZAI / Anëtar


Z. Ilir PANDA / Anëtar


Z. Aldo ZADRIMA / Anëtar


Z. Erald DERVISHI / Anëtar (dorehequr per shkak te zgjedhjes se tij ne KE te KOKSH ne Asamblene e 17 te KOKSH 20.09.2013)


Z. Gerhard VELAJ / Ish anëtar

Kontakti i Keshilli i Arbitrazhit Sportiv

Adresë
Rr. Muhamet Gjollesha, Sheshi Mustafa K. Ataturk – P.O.Box 63
1001 Tirana, ALBANIA

Tel. +355 4 2235249
Fax. +355 4 2240565

E-mail. kas@nocalbania.org.al

Lajme

MË SHUMË RRETH Arbitrazhit Sportiv

MË SHUMË RRETH...