Komitetet Olimpike Evropiane

EOC logo

Komitetet Olimpike Kombëtare Europiane (N.O.C.s) formojnë Shoqatën e “Komitetet Olimpike Europiane” (E.O.C) e cila është një organizatë jo fitimprurëse dhe shpërndarëse me përgjegjësi publike .

Komiteti Olimpik Ndërkombëtar Shoqatën e Komiteteve Olimpike Kombëtare (A.N.O.C) dhe Shoqatat Olimpike të  kontinenteve të tjera në mënyrë që të promovojë bashkëpunimin dhe  bëjë të mundur shkëmbimin reciprok të informacionit.

Objektivi kryesor i EOC është që të koordinojë aktivitetet e 49 Komiteteve Olimpike Kobëtare Europiane që e përbëjnë atë. EOC punon në bashkëpunim të ngushtë me partnerët e saj të Levizjes Olimpike si:

Its Missions

Shpërndarja në Europë të idealeve Olimpike sic janë përcaktuar nga Karta e IOC, në bashkëpunim të ngushtë me  Komitetin Olimpik Ndërkombëtar ( IOC), Shoqatën e Komiteteve Olimpike Kombëtare (A.N.O.C) dhe Shoqatat Olimpike të  kontinenteve të tjera

Edukimi i të rinjve  nëpërmjet sportit me një shpirt mirëkuptimi,  të shoqëror dhe të respektimit të ambjentit, duke kontribuar  për ndërtimin  e një bote më të mirë e më paqësore

Promovimi i bashkëpunimit ndërmjet Komiteteve Olimpike Kombëtare Europiane nëpërmjet kërkimit, studimit me interesa të përbashkëta, këmbimi i informacionit dhe  mbrojtja e qëndrimeve të përbashkëta.

Zhvillimi i programeve të Solidaritetit Olimpik të IOC në Europë

Komitetet Olimpike Europiane i realizojnë këto qëllimet pa ndonjë konsideratë apo diskrimin me karakter politik, fetar apo racial.

Shoqata  ka qëndrën  e saj legale në  qëndrën e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Losanë ( Zvicer).
Qëndra administrative e Shoqatës  është vendosur nga Komiteti Ekzekutiv.
Shoqata është subjekt i ligjit Zviceran, dhe më specifike për Nenin 60  dhe në vazhdim të Kodit Civil Zviceran.
Gjuhët zyrtare të Shoqaës së Komiteteve Olimpike Europiane janë Frengjishtja dhe Anglishtja

Kontaktet e EOC

President
Niels NYGAARD (DEN)

Adresë
Palazzina CONI – “Villino Giulio Onesti”
Via della Pallacanestro, 19 – 00135 Rome – Italy
Tel. +39 06 36 85 78 28 – Fax: +39 06 36 85 76 66

Lajme

Më shumë rreth EOC

MË SHUMË RRETH...

Gjeni të gjitha informacionet në lidhje me komitetet Olimpike Evropiane (IOC). Data e krijimit, misionet kryesore dhe më shumë.