Njoftim

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, bazuar në Statutin e tij, Kreu V, Neni 16 pika 3, kërkon auditues të pavarur për auditimin e veprimtarisë financiare të KOKSH.

Audituesi i pavarur mund të jetë ekpert kontabël i miratuar ose shoqëri audituese.

Personat/ shoqëritë e interesuara mund të paraqesin shprehjen e interesit duke përfshirë:

  • Profil të Ekspertit/ Shoqërisë
  • NIPT
  • Ekstrakt QKB
  • Kartë identiteti të përfaqsuesit ligjor.

Të interesuarit duhet të dërgojnë sa më sipër kërkohet brenda datës 12 Prill 2021,  në adresën zyrtare të KOKSH secretariat@nocalbania.org.al

Të interesuarit mund të shikojnë raportet financiare të publikuara në web-in e KOKSH www.nocalbania.org.al

Print Friendly

Comments are closed.